New species records 13

The examination of osmiine bee material received from the Oberösterreichische Landesmuseum Linz revealed the following new country records:

Afghanistan: Osmia (Metallinella) brevicornis

Albania: Hoplitis (Pentadentosmia) pomarina

Armenia: Hoplitis (Hoplitis) manicata

Bulgaria: Hoplitis (Alcidamea) grossepunctata, Hoplitis (Anthocopa) nicolaei, Hoplitis (Hoplitis) pallicornis

Croatia: Hoplitis (Pentadentosmia) laevifrons

Iran: Hoplitis (Hoplitis) carinata, Hoplitis (Hoplitis) strymonia

Kyrgyzstan: Hoplitis (Formicapis) latifemoralis

Madeira (Portugal): Osmia (Helicosmia) niveata

Romania: Hoplitis (Micreriades) mazzuccoi

Syria: Osmia (Osmia) cornuta quasirufa, Osmia (Tergosmia) rhodoensis

 Leave a Reply